پيش‎ بيني‎ وضع‎ هواي‎ كشور (دوشنبه‎)
تهران‎‎‎ ـ آسمان سواحل‎ درياي‎ خـزر و استـان اردبيل‎ نيمه‎ ابري‎‎ تا ابري بابـارش‎ بـاران‎ خواهد بود. .
به‎ گزارش‎ سازمان‎‎‎ هواشناسي‎,آسمان استان هاي‎ آذربايجان‎‎‎ شرقي‎‎ , غربي , زنجان , كردستان همدان‎‎ ,كرمانشاه ‎, ايلام ‎, لرستان, چهارمحال‎ وبختياري‎ , كهگيلويه‎ و بويـراحمـد , فـارس‎ , خوزستان‎‎‎, اصفهان , قزوين , قم‎ و مركزي‎ نيمـه‎ ابري‎‎ تا ابري گاهي‎ بابارش‎‎ باران‎ وزش باد. و دراستان‎ هاي‎ جنوبي‎ با رگبار و رعدوبرق‎. آسمان‎‎ تهران نيمه‎ ابري‎‎ تا ابري گاهـي‎ بـا بارش‎ باران ‎‎‎‎. آسمان استـان هـاي‎ سـمنــان و خراسان‎‎ نيمـه‎ ابـري‎ بــا بــارش‎ بــاران. آسمان‎‎‎‎ يزد, كرمان , سيستان و بلوچستـان , هرمزگان‎ ,جزاير كيش‎ , قشـم‎ , تنـب‎ بـزرگ‎ و كوچك‎ و ابوموسي‎‎ نيمه‎ ابري‎‎ گاهي ابـري بـا رگبار و رعد و برق‎ و وزش‎ باد خواهد بود.